Σύσταση του Φορέα - Σκοπός - Αρμοδιότητες

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συστήθηκαν με τα άρθρο 53-56 του Ν.2218/94 Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α’) «’Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» στην έδρα κάθε Περιφέρειας, εννοώντας τις τότε κρατικές Περιφέρειες. Στη συνέχεια, με τα άρθρα 190-193 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τροποποιούνται τα άρθρα του προηγούμενου νομοθετήματος και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης υπάγονται πλέον στις αιρετές Περιφέρειες. Ο συνδυασμός των παραπάνω νομοθετημάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συνθέτουν το νομικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται σήμερα η λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.

Με βάση τα παραπάνω, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Βασικός Σκοπός

Βασικός σκοπός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας (190 του ν. 3852/2010).

Βασικές Αρμοδιότητες

Η διαχείριση των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων (Ν.3852/2010, άρθρο 190 παρ.2 ).
Οι παραπάνω πληρωμές πραγματοποιούνται με βάση τα όσα ορίζονται στην με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2857 Β/28-12-2015).
Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και μελετών και ερευνών, υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας(Ν.3852/2010, άρθρο 190).
Η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από την Περιφέρεια. (Ν.3852/2010, άρθρο 190).
Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης. (Ν.3852/2010, άρθρο 190).