ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗ 2022). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.022,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗ 2022). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.022,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

CΡV:79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού/διαχειριστικού ελέγχου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (έλεγχος χρήσης 2022) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη μελέτη της υπηρεσίας και κατόπιν της αριθμ. 3.3/14-08-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΕΣΨΔΟΚΚ-ΨΩ8) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ-ΙΝ με θέμα:Εγκριση για απευθείας ανάθεση ορκωτών λογιστών για έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2022 στο ΠΤΑ-ΙΝ

ΚΑΛΕΙ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλει για την παραπάνω εργασία, εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ, προσφορά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΤΑ-ΙΝ (1ος όροφος), ή ηλεκτρονικά στο email: pta_in@pin.gov.gr .

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.022,00€ με ΦΠΑ), και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΠΤΑ-ΙΝ ΚΑΕ. 61.01.06.0000 και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει

1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (α’ 75),θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Α) έχουν λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο και με τον τρόπο που προβλέπεται σε αυτόν, άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους, στο Δημόσιο Μητρώο το οποίο τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε.,

Β)Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιηθείς ισχύει,

Γ)έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της συνημμένης μελέτης της αρμόδιας Υπηρεσίας και το αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα (συνημμένα .

Δ)Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4412/2016

2. Οικονομική προσφορά
H ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΠΤΑ_ΙΝ και του αναδόχου, αφού προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Φορολογική Ενημερότητα
  • Ποινικό μητρώο

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661361542 (Θ.Μακρή).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μελέτη ΠΤΑ-ΙΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ-ΙΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ