ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΣΤΑΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
με τίτλο
«Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας & Σύστασης: Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας ΑΕ»

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε
με δ.τ ΕΑΝΕΠ Κέρκυρας ΑΕ

Κατόπιν της από 06-10-2022 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας (εφεξής ΕΑΝΕΠΚ) περί πρόσληψης τεχνικού συμβούλου μέσω δημόσιας πρόσκλησης και αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν με σκοπό την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης έτους 2018 με τίτλο «Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας & Σύστασης Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας», της από 09-11-2022 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί έγκρισης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου με αντικείμενο την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης με τίτλο «Τεχνικοοικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας και Σύστασης: Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε» και ορισμού μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων και της από 05-12-2022 απόφασης του ΔΣ της εταιρείας με την οποία απορρίφτηκαν οι υποβληθείσες προσφορές, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής, με τη λήψη παράλληλα απόφασης περί επανάληψης της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Ανακοινώνει ότι: 

Επιθυμεί να συνεργαστεί και να λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο και έμπειρο Σύμβουλο (εφεξής ο «Σύμβουλος»), ο οποίος θα τη συνδράμει και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (εφεξής το «Έργο») στην Εταιρεία και προσκαλεί εκ νέου όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις περιγραφόμενες στην παρούσα πρόσκληση προδιαγραφές να υποβάλουν τις προσφορές τους για την υλοποίηση του παρακάτω περιγραφόμενου έργου.

ΕΑΝΕΠ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ