ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ορκωτού λογιστή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (έλεγχος χρήσεων ετών 2019-2020) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για τις δύο διαχειριστικές χρήσης 2019 και 2020 όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη μελέτη της υπηρεσίας.

Προς τούτο θα συνάψει Σύμβαση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι 31/08/2022 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα (12.730,00€), πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή σε συνολικό ποσό δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (15.822,40€) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΠΤΑ-ΙΝ ΚΑΕ. 61.01.06.0000

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή Υπηρεσιών, καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Δευτέρα 24/01/2022 και ώρα 14:00 προσφορά στο 2 γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΤΑ-ΙΝ (1ος όροφος), ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αλυκές Ποταμού , 49100 Κέρκυρα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (α’ 75),θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

  Α) έχουν λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο και με τον τρόπο που προβλέπεται σε αυτόν, άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους, στο Δημόσιο Μητρώο το οποίο τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε.,

  Β)Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιηθείς ισχύει,

  Γ)έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της συνημμένης μελέτης της αρμόδιας Υπηρεσίας και το αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα (συνημμένα .

  Δ)Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4412/2016
 2. Οικονομική προσφορά
  Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών

H ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΠΤΑ_ΙΝ και του αναδόχου, αφού προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Φορολογική Ενημερότητα
  • Ποινικό μητρώο

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661361542 (Θ.Μακρή).

   •  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Μελέτη ΠΤΑ-ΙΝ
Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ-ΙΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ