ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Έκθεση Ποτών και Τροφίμων Food and Drink Expo 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την ανάθεση υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Έκθεση Ποτών και Τροφίμων «FOOD AND DRINK EXPO 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 24 με 26 Απριλίου 2023 στο Μπέρμινχαμ της Αγγλίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

 1. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως ισχύει.
 2. του Ν.2218/94 (Κεφ. Β’ περί Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97 άρθρο 4 παρ. 3. και ισχύει σήμερα.
 3. Την με αριθμό 2141/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).
 4. της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98).
 5. Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-ΙΝ) (ΦΕΚ 1595/τ. Β’/10-5-2019).
 6. Tο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», και ειδικότερα το άρθρο 118 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Την υπ’ αριθμ. 86538/482/8-10-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 860/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-10-2019).
 8. Tην υπ’ αρ. 25-2/28-01-2023 Απόφαση Π.Σ. με θέμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», όπου μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται και η Διεθνής Έκθεση «FOOD AND DRINK EXPO 2023», [24-26/04/2023].
 9. Το με αριθμ. πρωτ.: 7.1/19-12-2023 [ΑΔΑΜ:23RFQ012013484] πρωτογενές αίτημα
 10. Το με αριθμ. πρωτ.: οικ. 637/3-4-2023 [ΑΔΑΜ: 23REQ012424395] εγκεκριμένο αίτημα για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης
 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΚΑΛΕΙ

Τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο που επιθυμεί και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή έκθεση ποτών και τροφίμων «FOOD AND DRINK EXPO 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 24 με 26 Απριλίου 2023 στο Μπέρμινχαμ της Αγγλίας.

Η επαγγελματική δραστηριότητα υποδεικνύεται με εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το ΠΤΑ Ιονίων Νήσων.

Η προσφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 10.04.2023 και ώρα 09:59π.μ., η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 10.04.2023 και ώρα 10:00π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟΣ CPV: [79950000-8]- Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

Α. Αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Διεθνή έκθεση ποτών και τροφίμων «FOOD AND DRINK EXPO 2023», που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα 24 με 26 Απριλίου 2023 στο Μπέρμινχαμ της Αγγλίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας:

ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2661361630 κα Μαρία Ασωνίτη, email: masoniti@gmail.com.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Β. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Η προσφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, που εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο αφορά στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
  α) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινόςανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
  β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
  γ) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.
  δ) ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
  ε) ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
  στ) ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή τουκατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
  ζ) ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
  η) ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.
  θ) ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
  ι) ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλλω την ακεραιότητά τους.
  κ) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
  λ) ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς :
  αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
  ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
  μ) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούςστους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ).
 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών / υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ).

  Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, όπως ισχύει.

  Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν είναι δυνατό να εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση (δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) με αντίστοιχο περιεχόμενο, δηλαδή ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δε βρίσκεται στις καταστάσεις που αποδεικνύονται με τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται ότι με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς της, η εταιρεία/επιχείρηση αποδέχεται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

Τεχνική Προσφορά: θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

Oικονομική Προσφορά: θα δίνεται σε ευρώ (άνευ και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’.

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Γ. Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης για την συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή έκθεση «FOOD AND DRINK EXPO 2023» θα είναι από 24-27/04/2023. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Επίσης ο ανάδοχος θα επιμεληθεί στις 27/04/2023 τυχόν επαγγελματικές συναντήσεις που θα προκύψουν.

Δ. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το ΠΤΑ Ιονίων Νήσων ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας υπηρεσία, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

Στο κόστος υπηρεσίας περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, αμοιβής προσωπικού, που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι καταχωρημένος στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και να διενεργήσει μέσω του συστήματος τις απαραίτητες ενέργειες.

Ε. Κρατήσεις – Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδίδει.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

 • Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης του Προϊσταμένου του ΠΤΑ ΙΝ (άρθρο 219 ν.4412/2016).
 • Τιμολόγιο του αναδόχου.
 • Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την Υπηρεσία.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό εξόδου 64.03.01.0000 του προϋπολογισμό του ΠΤΑ Ιονίων Νήσων, «ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ».

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Περιφερειακού Ταμείου Ιόνιων Νήσων (www.pta-in.gr).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών για τη συμμετοχή του ΠΤΑ-ΙΝ στη Διεθνή Έκθεση Ποτών και Τροφίμων Food and Drink Expo 2023