ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Έχοντας υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης
με αριθμ. πρωτ. 1096/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΤΣΨΔΟΚΚ-Ε1Χ)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων που εδρεύει στις Αλυκές Ποταμού Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ