ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2024, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2024, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2024, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ», κατόπιν της αριθμ. 1.2/20-02-2024 αποφάσεως του ΔΣ του ΠΤΑ-ΙΝ (ΑΔΑ: ΨΠΗΔΨΔΟΚΚ-2Σ0 και ΑΔΑΜ: 24REQ014301456 2024-02-21) ως και της αριθμ. οικ. 270/2024 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 662ΨΨΔΟΚΚ-Θ4Φ και ΑΔΑΜ: 24REQ014301469 2024-02-21)

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2024, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ με δια ζώσης συμμετοχή των οινοποιών στο πλαίσιο της έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2024.

 • Ειδικός χώρος προβολής των οινοποιών Ιονίων Νήσων (Ένα τραπέζι μπανκέ διαστάσεων 180 εκ μήκος x 80 εκ πλάτος ντυμένο με λευκό τραπεζομάντηλο και δύο καρέκλες ανά σταντ)
 • Μία εκτύπωση/αφίσα σε τελαρωμένο μουσαμά διαστάσεων 250 εκ x 250 εκ που τοποθετείται πίσω από το stand κάθε εκθέτη με εικαστικό επιλογής του, πάνω στην οποία θα τυπωθεί και το λογότυπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
 • ονομαστικά καρτελάκια εισόδου ανά εκθέτη
 • 1 αναμνηστική σπουμαντιέρα με το λογότυπο της έκθεσης
 • 2 αναμνηστικά πτυελοδοχεία
 • 6 ποτήρια γευσιγνωσίας/ εκθέτη
 • 1 αναμνηστικό τιρμπουσόν / εκθέτη
 • Δωρεάν παροχή εμφιαλωμένου νερού
 • Δωρεάν παροχή πάγου με συνεχή τροφοδότηση κατά την διάρκεια της έκθεσης
 • Καθαρισμό των stand μία φορά την ημέρα
 • Κεντρική αποθήκη κρασιών για την αποθήκευσή τους
 • Δικαίωμα συμμετοχής όλων των κρασιών και των οινοποιείων στον κατάλογο της έκθεσης.
 • Προβολή μέσω των social media της έκθεσης.

Προς τούτο θα συνάψει σύμβαση, με το κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου: 9.500,00 € (εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του ΠΤΑ-ΙΝ ΚΑΕ 63.03.00.0000.

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται με Απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/16).)

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΠΤΑ_ΙΝ και του αναδόχου θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Ποινικό μητρώο
 • Για εταιρεία η ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Περιφερειακού ΤαμείουΙόνιων Νήσων (www.pta-in.gr).

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661361542 Μακρή Θεοδώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ-ΙΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ