ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOODEXPO 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOODEXPO 2024

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή του ΠΤΑ_ΙΝ στην έκθεση ποτών και τροφίμων FOODEXPO 2024», όπως έχει εγκριθεί στο ΔΣ του ΠΤΑ-IN με τον προϋπολογισμό του 2024 (αριθ. 4.2/19-12-2023 ΑΔΑ:9ΘΩΧΨΔΟΚΚ-36Ω) κατόπιν εισηγήσεως της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και της αριθμ. 1.2/20-02-2024 αποφάσεως του ΔΣ του ΠΤΑ-ΙΝ (ΑΔΑ: ΨΠΗΔΨΔΟΚΚ-2Σ0 ) ως και της αριθμ. οικ. 270/2024 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΠΤ10ΨΔΟΚΚ-6ΕΤ και ΑΔΑΜ:24REQ014301494 2024-02-21)

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς για αυτόνομο περίπτερο στo πλαίσιο υλοποίησης της έκθεσης FOODEXPO 2024 από 09/03/2024 έως 11/03/2024, μαζί με τις εξής παροχές/τεχνικές προδιαγραφές:

 • Περίπτερο 60 τ.μ.
 • Συμμετοχή σε B2B συναντήσεις
 • Γραμματειακή υποστήριξη εκθετών
 • Αναβαθμισμένη δομή διαμόρφωση και εξοπλισμό
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος , σπότ φωτισμού, μοκέτα
 • Μετόπη με την επωνυμία της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
 • Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων
 • Δωρεάν προσκλήσεις επισκεπτών και
 • Δωρεάν παροχή Internet

Ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου: (18.600,00 €) δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΠΤΑ-ΙΝ 64.03.00.0000 «ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών,καλούνται να υποβάλουν εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ, προσφορά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΤΑ-ΙΝ (1ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στο email: pta_in@pin.gov.gr .

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται με Απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/16).)

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΠΤΑ_ΙΝ και του αναδόχου θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Ποινικό μητρώο
 • Για εταιρεία η ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Περιφερειακού ΤαμείουΙόνιων Νήσων (www.pta-in.gr).

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661361542 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ-ΙΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ