ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9η EXPOTROF 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9η EXPOTROF 2023

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή του ΠΤΑ_ΙΝ στην έκθεση ποτών και τροφίμων EXPOTROF 2023», όπως έχει εγκριθεί στο ΔΣ του ΠΤΑ-ΙΝ με τον προϋπολογισμό του 2023 (αριθ. 7.1/19-12-2022 (ΑΔΑ:9ΥΘ7ΨΔΟΚΚ-Β53)

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την υποβολή της προσφορά σας για ενοίκιο και κατασκευή στεγασμένου χώρου 99 τμ στα πλαίσια υλοποίησης της έκθεσης EXPOTROF 2023 από 4/02/2023 έως 6/02/2023, μαζί με παροχές

 • Κατασκευή περιπτέρου Premium από υλικό νοβοπάν
 • Μονόχρωμη μοκέτα χρώματος γκρι
 • Μονοφασική παροχή ρεύματος 500 watt ανά εκθέτη
 • Φωτισμός με HIQI προβολείς
 • 1 πάγκος 1,20Χ0,80Χ1 ανα εκθέτη
 • 1 Ραφιέρα 1,54Χ0,30 ανα εκθέτη
 • Καρέκλες για κοινόχρηστους χώρους
 • 1 Σκαμπό ανα εκθέτη
 • Μετώπη με την επωνυμία του κάθε εκθέτη και τον αριθμό του περιπτέρου
 • Επιγραφή με το λογότυπο της Περιφέρειας και του ΠΤΑ
 • Εκτυπώσεις PVC
 • Τραπέζια επαγγελματικών συναντήσεων
 • 50 τεμάχια προσκλήσεις ανά εκθέτη
 • 5 τμχ καρτελάκια εισόδου ανά εκθέτη και
 • Φύλαξη εκθεμάτων τις ώρες που δεν λειτουργεί η έκθεση
 • Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
 • Δωρεάν parking εκθετών
 • Δωρεάν παροχή internet για εκθέτες (κοινόχρηστη γραμμή)
 • Ειδικές κάρτες εισόδου (bar code)
 • Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο με εφημερεύοντα γιατρό
 • Παροχή παλετοφόρων και ανυψωτικών μέσων κατά τη διάρκεια στησίματος και αποξήλωσης και
 • απεριόρισα Β2Β ραντεβού στους συμμετέχοντες παραγωγούς στο περίπτερο του ΠΤΑ Ιονίων Νήσων.

Προς τούτο θα συνάψει σύμβαση, με το κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου: 22.200,00€ (είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΠΤΑ-ΙΝ ΚΑΕ 64.03.00.0000.

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών, καλούνται να υποβάλουν εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ, προσφορά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΤΑ-ΙΝ (1ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στο email: pta_in@pin.gov.gr.

Στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ποινικό μητρώο
 • Καταστατικό

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Περιφερειακού Ταμείου Ιόνιων Νήσων (www.pta-in.gr).

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661361542 Μακρή Θεοδώρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9η EXPOTROF 2023