ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ», όπως έχει εγκριθεί στο ΔΣ του ΠΤΑ-ΙΝ με τον προϋπολογισμό του 2023 (αριθ. 7.1/19-12-2022 (ΑΔΑ:9ΥΘ7ΨΔΟΚΚ-Β53)

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς για ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ με δια ζώσης συμμετοχή των οινοποιών στο πλαίσιο της έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023.

 • Ειδικός χώρος προβολής των οινοποιών Ιονίων Νήσων (Ένα τραπέζι μπανκέ διαστάσεων 180 εκ μήκος x 80 εκ πλάτος ντυμένο με λευκό τραπεζομάντηλο και δύο καρέκλες ανά σταντ)
 • Μία εκτύπωση/αφίσα σε τελαρωμένο μουσαμά διαστάσεων 250 εκ x 250 εκ που τοποθετείται πίσω από το stand κάθε εκθέτη με εικαστικό επιλογής του, πάνω στην οποία θα τυπωθεί και το λογότυπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
 • ονομαστικά καρτελάκια εισόδου ανά εκθέτη
 • 1 αναμνηστική σπουμαντιέρα με το λογότυπο της έκθεσης ων
 • 2 αναμνηστικά πτυελοδοχεία
 • 6 ποτήρια γευσιγνωσίας/ εκθέτη
 • 1 αναμνηστικό τιρμπουσόν / εκθέτη
 • Δωρεάν παροχή εμφιαλωμένου νερού
 • Δωρεάν παροχή πάγου με συνεχή τροφοδότηση κατά την διάρκεια της έκθεσης
 • Καθαρισμό των stand μία φορά την ημέρα
 • Κεντρική αποθήκη κρασιών για την αποθήκευσή τους
 • Δικαίωμα συμμετοχής όλων των κρασιών και των οινοποιείων στον κατάλογο της έκθεσης.
 • Προβολή μέσω των social media της έκθεσης. καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Προς τούτο θα συνάψει σύμβαση, με το κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου: 8.000,00€ (οκτώ χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΠΤΑ-ΙΝ ΚΑΕ 64.02.07.0000.

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, που δραστηριοποιείται για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών, καλείται να υποβάλει εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ, προσφορά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΤΑ-ΙΝ (1ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στο email: pta_in@pin.gov.gr.

Στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ποινικό μητρώο
 • Καταστατικό

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Περιφερειακού Ταμείου Ιόνιων Νήσων (www.pta-in.gr).

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661361542 Μακρή Θεοδώρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ