ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση Λογιστικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων έτους 2023 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.680,00 € με ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμόν 1.3/13-02-2023 (ΑΔΑ:6Ξ33ΨΔΟΚΚ-3ΡΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων και την αριθμ. οικ. 887/10-5- 2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΖ3ΒΨΔΟΚΚ-ΚΝ1), το εν λόγω Ταμείο προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστικό γραφείο, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την Λογιστική Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση της ανάθεσης είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία του σε θέματα (οικονομικά, προσωπικού κ.λ.π.), που άπτονται σε Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.

Αρμοδιότητα και ευθύνη του Λογιστή είναι η σύμφωνα με τις διατάξεις των λογιστικών αρχών, εμπορικών και φορολογικών νόμων, η εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου του ΠΤΑ-ΙΝ. Επίσης ο Λογιστής είναι υπεύθυνος για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών δεδομένων του ΠΤΑ_ΙΝ στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον ίδιο, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων σε όποια λογιστικά και φοροτεχνικά πεδία κρίνει απαραίτητο και όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες έχουν ως εξής:

 • Συνεργασία με την εταιρία λογισμικού για την εφαρμογή ειδικού προγράμματος του ΠΤΑ – ΙΝ
 • Καταχώρηση – ενημέρωση στα βιβλία των σχετικών παραστατικών και ενημέρωση του μητρώου παγίων
 • Λογιστικές εγγραφές έναρξης και λήξης του διαχειριστικού έτους 2023,
 • Συμφωνία όλων των λογαριασμών και λογιστικών εγγραφών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων του διαχειριστικού έτους 2023,
 • Συμπλήρωση όλων των φορολογικών εγγράφων και των σχετικών δικαιολογητικών,
 • Σύνταξη του Ισολογισμού 2023 χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και των οικονομικών καταστάσεων,
 • Παρακολούθηση πληρωμών έργων και δαπανών της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και φορέων, για το οποία είναι υπόλογος το Π.Τ.Α.-ΙΝ, καθώς και τη λογιστική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 στην εκπλήρωση των υποχρεωτικών εργασιών που πρέπει να γίνονται σε μηνιαία τακτική βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Η υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Η υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών
 • Η σύνταξη αναφορών που σχετίζονται με την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των λογαριασμών του,
 • Η σύνταξη και υποβολή της φορολογικής του δήλωσης έτους 2023
 • Η διαχείριση των επαφών και υποχρεώσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες (εφορίες, Ι.Κ.Α. κλπ),
 • Η σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού,
 • Η συμφωνία εμπορικής εφαρμογής του Π.Τ.Α. με τη Λογιστική,
 • Η Παροχή Συμβουλευτικής υποστήριξη σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα.
 • O έλεγχος και η συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων σε ιδιωτικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος,
 • Ο έλεγχος της ορθότητας και παροχής συμβουλών για τη νομιμότητα των εκταμιεύσεων των προγραμμάτων προς τους φορείς και τρίτους

Οι παραπάνω υπηρεσίες και οι απαιτούμενες εργασίες για την εκπλήρωσή τους θα προσφέρονται στα γραφεία του Π.Τ.Α.-ΙΝ.

Προς τούτο θα συνάψει σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, που δραστηριοποιείται για την παραπάνω εργασία, καλείται να υποβάλει εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ, προσφορά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΤΑ-ΙΝ (1ος όροφος), ή ηλεκτρονικά στο email pta_in@pin.gov.gr.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΠΤΑ_ΙΝ και του αναδόχου θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Ποινικό μητρώο

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661361542 Θ. Μακρή

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΤΑ
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση Λογιστικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νήσων έτους 2023 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.680,00 € με ΦΠΑ