Έργα Εθνικών Πόρων

Το σκέλος του Π.Δ.Ε. που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις εξής κατηγορίες:

  • Επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
  • Δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών και τη χορήγηση ενισχύσεων σε πληγέντες από πλημμύρες και άλλες καταστροφές.
  • Δαπάνες για έργα επειγουσών παρεμβάσεων και εκτάκτων αναγκών.
  • Δαπάνες για δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα.
  • Δαπάνες για επείγουσες εργασίες αντιπυρικής προστασίας, αναδασώσεις, διανοίξεις δασικών δρόμων και έργων προστασίας Δασών.
  • Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ για δραστηριότητες στην Κοινωνική Οικονομία και στην Απασχόληση.

Το Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ έχει οριστεί ως υπόλογος διαχειριστής των έργων της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. Για τα έργα αυτά, επιδιώκεται να έχουν χαρακτήρα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και να λειτουργούν συμπληρωματικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Π.Δ.Ε. με απώτερο στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων