Διοίκηση - Οργανωτική Δομή

Το Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τον Περιφερειάρχη, ως πρόεδρο του Δ.Σ. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Ταμείου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου.

Η οργάνωση και στελέχωση του Π.Τ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ καθορίζεται από τον Κανονισμό Προσωπικού του, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.193 του Ν.3852/2010.

Η οργάνωση και στελέχωση του Π.Τ.Α. καθορίζεται από τον Κανονισμό Προσωπικού [Α.Α. 4542/26-05-2019 (ΦΕΚ 1595Β΄/10-05-2019 σε συνδυασμό με την 10987/28-01-2020 (ΦΕΚ 341Β΄/07-02-2020)]

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) - Πρόεδρος Δ.Σ. (αρ.191, Ν.3852/2010)

 • Το Ταμείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη και αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ως Πρόεδρο και από:
 • ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας
 • ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας,
 • έναν εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού που υποδεικνύεται από αυτόν,
 • δύο εκπροσώπους προερχόμενους από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα οικεία Επιμελητήρια,
 • έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργατικές ενώσεις,
 • δύο προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας οριζόμενους από τον Περιφερειάρχη, κατά προτίμηση από την οικεία Διεύθυνση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του Ταμείου και το διοικεί. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Ταμείου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου:

 • Εκπροσωπεί το Ταμείο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει όρκους που επιβάλλονται στο ταμείο.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
 • Είναι προϊστάμενος του προσωπικού του Ταμείου, αποφασίζει για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό και εκδίδει τις σχετικές πράξεις.
 • Διατάζει την είσπραξη των εσόδων του Ταμείου και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
 • Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το Ταμείο.
 • Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από το νόμο ή άλλες διατάξεις, από τον κανονισμό και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
 • Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον αντιπρόεδρο και σε στελέχη του Ταμείου την εξουσία να υπογράφουν, με εντολή αυτού, αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του.

Τον Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Νομική Υπηρεσία

Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

 • Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του ταμείου.
 • Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ Παροχή βοήθειας στη διατύπωση των αποφάσεων του ΔΣ και του Προέδρου.
 • Γνωμοδοτήσεις επί νομικών ζητημάτων Παροχή νομικών συμβουλών.
 • Νομική επεξεργασία συμβάσεων, συμβολαίων, συμβάσεων εργασίας και έργου, διακηρύξεων, δημοπρασιών κ.λπ.
 • Συστηματική παρακολούθηση του δημόσιου, ιδιωτικού και ευρωπαϊκού δικαίου που αφορά το Ταμείο.
 • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών του Ταμείου με τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. Παραστάσεις σ’όλα τα δικαστήρια για υποθέσεις του Ταμείου.
 • Τήρηση του αναγκαίου αρχείου της υπηρεσίας για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν το Ταμείο).
 •  

Διεύθυνση

Αρμοδιότητες Διευθυντή

 • Προΐσταται όλων των Τμημάτων και ευθύνεται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις δραστηριότητές τους.
 • Ο Διευθυντής των υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος του ΔΣ με απόφασή του.
 • Ειδικότερα ο Διευθυντής του Ταμείου:
 • Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται για την λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Μεριμνά για την με αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου, ενημερώνοντας τους υπευθύνους των Τμημάτων, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες του συνόλου των Υπηρεσιών του ΠΤΑ.
 • Εισηγείται στον Πρόεδρο τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης του Ταμείου, (Προγράμματα Λειτουργίας κλπ.), τα οποία συντάσσονται σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Τμημάτων. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των προϋπολογισμών δράσης και λειτουργίας και των περιοδικών οικονομικών απολογισμών και ενημερώνει σχετικά τον πρόεδρο του ΔΣ και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Ενημερώνει τον Πρόεδρο και το ΔΣ για την πορεία υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
 • Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση των Προγραμμάτων Δράσης του ΠΤΑ όταν θεωρείται απαραίτητο ανάλογα με την εξέλιξή τους ή με βάση τις μεταβολές των αντικειμενικών συνθηκών.
 • Προεδρεύει του συμβουλίου Συντονισμού και συντονίζει τις δραστηριότητες που ανατίθενται στους υπεύθυνους των Τμημάτων.
 • Οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης ή οι συγκεκριμένες αποφάσεις και εντολές του Προέδρου.
 • Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και με τους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς που σχετίζονται με τις λειτουργίες του ταμείου.
 • Μεριμνά για την ετοιμασία των κάθε φύσης Κανονισμών που αφορούν στις διαδικασίες Λειτουργίας των υπηρεσιών και υποβάλλει τους Κανονισμούς αυτούς προς έγκριση από το ΔΣ, εισηγείται, όταν χρειάζεται, τη μεταβολή διατάξεων των Κανονισμών αυτών. Παρακολουθεί και ευθύνεται για την εφαρμογή των προηγουμένων κανονισμών.
 • Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσης του Υπηρεσιακού Μηχανισμού, την προσαρμογή της λειτουργίας του στις ανάγκες της περιφέρειας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Ταμείου.
 • Έχει την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων των υπαλλήλων των Τμημάτων που εποπτεύει καθώς και των εισηγήσεών τους προς τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα εκτός εκείνων που αναφέρονται σε αρμοδιότητες που έχουν αποκεντρωθεί στα τμήματα.

Τον Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Υπεύθυνος Τμήματος που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Το γενικό αντικείμενο του Τμήματος είναι η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχόμενων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά, τα νομαρχιακά , τα τοπικά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της περιφέρειας.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας με τα αναγκαία χρηματοοικονομικά στοιχεία και πληροφορίες με σκοπό την κατάρτιση του σχεδίου του ετήσιου Περιφερειακού ΠΔΕ (ΣΑΕΠ) ή τη κατάρτιση του προϋπολογισμού άλλων προγραμμάτων στα πλαίσια των κατευθύνσεων των αρμόδιων κεντρικών αρχών (π.χ ΥΠΕΘΟ) και των οργάνων παρακολούθησης των προγραμμάτων (π.χ. Επιτροπές παρακολούθησης των ΠΕΠ).
 • Παραλαβή από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας ή της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Γ΄ ΚΠΣ ή της αρμόδιας υπηρεσίας για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, έγγραφης εισήγησης για την πληρωμή κάθε δαπάνης με βεβαίωση της προόδου εκτέλεσης του κάθε έργου καθώς και βεβαίωση της επιλεξιμότητας της δαπάνης και της νομιμότητας των πράξεων, στις περιπτώσεις που η βεβαίωση αυτή κρίνεται απαραίτητη από το ΠΤΑ.
 • Συγκέντρωση και έλεγχος των δικαιολογητικών της κάθε δαπάνης και έκδοση έγγραφης εισήγησης (με επισύναψη των σχετικών δικαιολογητικών) προς το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο, την εκκαθάριση, την έκδοση χρηματικού εντάλματος και τελικά την ηλεκτρονική πληρωμή του κάθε έργου σε βάρος της ειδικής πίστωσης της ΣΑΕΠ ή των προϋπολογισμών των άλλων προγραμμάτων.
 • Τήρηση αρχείου των δικαιολογητικών των δαπανών που χρηματοδοτήθηκαν (π.χ. συμβάσεις εργολαβίας, λογαριασμοί του επιβλέποντος μηχανικού, συμβάσεις δανείων, βεβαιώσεις συνεισφοράς κ.λπ.) ανά δαπάνη, ανά έργο, ανά τομέα ή μέτρο έργων , ανά υποπρόγραμμα κ.λπ.).
 • Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων, των μέτρων και συνολικά των προγραμμάτων από οικονομικής απόψεως και σύνταξη περιοδικών (π.χ. μηνιαίων, τριμηνιαίων) εκθέσεων προόδου της χρηματοοικονομικής πορείας υλοποίησής τους καθώς και ετήσιου οικονομικού απολογισμού. Ενημέρωση του Προέδρου και του ΔΣ του Ταμείου καθώς και των αρμόδιων οργάνων και φορέων.
 • Συνεργασία, σύμφωνα με οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του ΠΤΑ με τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά στο Ταμείο των αναγκαίων πιστώσεων για τις χρηματοδοτήσεις του ετήσιου ΠΔΕ ή άλλων προγραμμάτων, με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας για θέματα προϋπολογισμού πιστώσεων και προεκτίμησης των απαιτουμένων δαπανών για την ομαλή εκτέλεση του ΠΔΕ καθώς και με τα μέλη της Γραμματείας Επιτροπής παρακολούθησης και με τους συμβούλους διαχείρισης και αξιολόγησης των ΠΕΠ για ζητήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων.

Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων

Το γενικό αντικείμενο του Τμήματος είναι η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και η συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ, η εκτέλεση έργων, η παροχή υπηρεσιών και η εφαρμογή προγραμμάτων για λογαριασμό του Ταμείου.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ΠΤΑ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Ταμείου ή της Περιφέρειας.
 • Υποστήριξη της συμμετοχής του Ταμείου σε προγράμματα της ΕΕ. (Διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση).
 • Ενημέρωση/πληροφόρηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την δυνατότητα συμμετοχής τους σε προγράμματα της ΕΕ. Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υποβολή προτάσεων.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων που αναθέτει η Περιφέρεια στο Ταμείο.
 • Μέριμνα για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εφαρμογής των προηγούμενων προγραμμάτων.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας (Σύνταξη τεχνικών δελτίων ενεργειών, προμελετών, μελετών σκοπιμότητας, δελτίων παρακολούθησης, εκθέσεων προόδου κ.λπ.).
 • Σύνταξη εκθέσεων υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Ταμείου ή της Περιφέρειας.
 • Διενέργεια ερευνών εκπόνηση μελετών (αναπτυξιακών, οργανωτικών, μηχανοργάνωσης, τεχνικοοικονομικών προμελετών, μελετών σκοπιμότητας, αξιολόγησης κ.λπ.).
 • Εισήγηση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης μελετών ερευνών σε τρίτους, κατάρτιση προδιαγραφών των μελετών και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης.
 • Παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών που ανατίθεται σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
 • Τεκμηρίωση Στατιστική Τήρηση αρχείου μελετών που αφορούν στην Περιφέρεια.
 • Μηχανοργάνωση και γενικότερα αξιοποίηση της πληροφορικής προς όφελος των υπηρεσιών του Ταμείου και της Περιφέρειας.

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων, έργων και επενδύσεων του Ταμείου. Σύνταξη ισολογισμού, απολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Έλεγχος των δαπανών.
 • Βεβαίωση τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
 • Σύναψη δανείων.
 • Λογιστήριο (Παρακολούθηση εσόδων/δαπανών, διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών).
 • Μισθοδοσία.
 • Προμήθειες.
 • Ταμειακή διαχείριση (εισπράξεις/πληρωμές) του Ταμείου.
 • Θέματα περιουσίας του Ταμείου.

 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Γραμματειακή υποστήριξη Προέδρου και ΔΣ (Οργανωτική προετοιμασία συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, διατύπωση αποφάσεων ΔΣ).
 • Δημόσιες σχέσεις/Δημοσιότητα.
 • Γραμματειακή υποστήριξη Διευθυντή και Νομικής υπηρεσίας.
 • Όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και ανάπτυξης προσωπικού.
 • Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου/Υποδοχή, πληροφόρηση του κοινού.
 • Πρωτοκόλληση εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων Τήρηση γενικού αρχείου.
 • Διεκπεραίωση (χειρισμός φωτοτυπικού μηχανήματος, αλληλογραφία, αποστολή, fax).
 • Εξωτερικές εργασίες κλητήρα.
 • Συντήρηση φύλαξη εξοπλισμού και κτιρίων του Ταμείου.
 • Καθαριότητα γραφείων.

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Το γενικό αντικείμενο του Τμήματος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Ταμείου και ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Την προώθηση σύγχρονων μεθόδων προώθησης εγγράφων και λήψης αποφάσεων και η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Ταμείου με χρήση τεχνικών πληροφορικής επικοινωνιών.
 • Την συντήρηση και ανανέωση του δικτυακού τόπου του Ταμείου καθώς και των διαδικτυακών υπηρεσιών του.
 • Την υποστήριξη των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών του Ταμείου συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, των ψηφιακών υπογραφών και υποθέσεων.
 • Τον σχεδιασμό και την επικαιροποίηση της εξωστρέφειας του Ταμείου στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Την προμήθεια και την διαχείριση καταλλήλων λογισμικών παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Την προμήθεια και συντήρηση ηλεκτρικού, μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Την τεχνική υποστήριξη θεμάτων υλικοτεχνικής υποδομής του Ταμείου.
 • Την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γραφείων διασύνδεσης του Ταμείου με την έδρα της Περιφέρειας.