ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 6.1 ΑΔΑ 6ΔΦΑΨΔΟΚΚ-Β8Ε
Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του ΠΤΑ-ΙΝ στην τράπεζα ALPHA BANK

ΑΠΟΦΑΣΗ 6.2 ΑΔΑ 9ΛΕΒΨΔΟΚΚ-ΔΛ8
Παράταση σύμβασης με λογιστή και ορκωτούς λογιστές

ΑΠΟΦΑΣΗ 6.3 ΑΔΑ 9Λ41ΨΔΟΚΚ-Γ5Φ
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών σε πρώην συμβασιούχους του ΠΤΑ –ΙΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6.4 ΑΔΑ 66ΗΑΨΔΟΚΚ-ΥΔΗ
Έγκριση του προϋπολογισμού του ΠΤΑ-ΙΝ για το έτος 2021 και του πίνακα στοχοθεσίας 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 6.5 ΑΔΑ ΨΝ53ΨΔΟΚΚ-Κ2Η
Έγκριση απόφασης υπερωριών 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 6.6 ΑΔΑ Ω67ΖΨΔΟΚΚ-ΙΞ7
Επικαιροποίηση της υπ’αριθμόν 6.3/01-08-2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ – ΙΝ, που αφορά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2016 από ορκωτούς λογιστές