ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.1 ΑΔΑ 6Δ5ΚΨΔΟΚΚ-ΑΙΘ
Προσδιορισμός ποσού για καταβολή συνδρομής στις τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την με αρ. 1.5/14-2-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ – ΙΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.2 ΑΔΑ 9ΡΟ4ΨΔΟΚΚ-Ρ8Λ
Παράταση ισχύος των συμβάσεων των λογιστών και των ορκωτών λογιστών μέχρι 31- 12 – 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.3 ΑΔΑ Ω2ΩΘΨΔΟΚΚ-Χ0Ρ
Έγκριση δαπανών για την προμήθεια επίπλων (καρέκλες γραφείου για τους υπαλλήλους)

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.4 ΑΔΑ ΩΚΣ0ΨΔΟΚΚ-ΞΝΝ
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δημιουργία ιστοτότοπου και συντήρηση ιστοσελίδας του ΠΤΑ-ΙΝ, και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.5 ΑΔΑ ΩΦΖ3ΨΔΟΚΚ-ΟΡΦ
Έγκριση των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του «Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγική (ΜΠΔΣ) 2021-2025»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.6 ΑΔΑ 9ΩΧ7ΨΔΟΚΚ-6ΜΥ
Ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.7 ΑΔΑ 662ΛΨΔΟΚΚ-ΑΣΜ
Συζήτηση επί της πρότασης της κ. Περιφερειάρχη για την κατασκευή μνημείων Διονυσίου Σολωμού και Ιωάννη Καποδίστρια στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.8 ΑΔΑ ΩΩΚΧΨΔΟΚΚ-ΠΤΣ
Ε.Η.Δ: Ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (DATA PROTECTION OFFICER-D.P.O.) και υπηρεσιών συμμόρφωσης στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR

ΑΠΟΦΑΣΗ 3.9 ΑΔΑ 6ΘΙΚΨΔΟΚΚ-75Ξ
3η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Π.Τ.Α. για το έτος 2020