• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συστήθηκαν με τα άρθρο 53-56 του Ν.2218/94 Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α’) «’Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» στην έδρα κάθε Περιφέρειας, εννοώντας τις τότε κρατικές Περιφέρειες. Στη συνέχεια, με τα άρθρα 190-193 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τροποποιούνται τα άρθρα του προηγούμενου νομοθετήματος και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης υπάγονται πλέον στις αιρετές Περιφέρειες. Ο συνδυασμός των παραπάνω νομοθετημάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συνθέτουν το νομικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται σήμερα η λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.

Με βάση τα παραπάνω, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου
Πρόεδρος του Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, οι πολίτες αναζητούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργίας και ποιότητας ζωής, οι κοινωνίες ως σύνολα στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη, οι Περιφέρειες οφείλουν να είναι παραγωγικές και ανταγωνιστικές.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι καθοριστικός παράγων σ΄αυτή την πορεία μας.

Είναι ο πυλώνας της Περιφέρειάς μας για τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν στα εθνικά, περιφερειακά και ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Στηρίζουμε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Στηρίζουμε τους στόχους και το έργο του και συνεργαζόμαστε για την πλήρη αξιοποίηση των εθνικών και των ευρωπαϊκών πόρων και την απόδοσή τους στους πολίτες, σ΄ ολόκληρη την Περιφέρεια, σε μεγάλα και μικρά νησιά.

Μαζί προετοιμάζουμε το μέλλον.

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πρόεδρος του Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Επικοινωνήστε μαζί μας