• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συστήθηκαν με τα άρθρο 53-56 του Ν.2218/94 Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α’) «’Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» στην έδρα κάθε Περιφέρειας, εννοώντας τις τότε κρατικές Περιφέρειες. Στη συνέχεια, με τα άρθρα 190-193 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τροποποιούνται τα άρθρα του προηγούμενου νομοθετήματος και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης υπάγονται πλέον στις αιρετές Περιφέρειες. Ο συνδυασμός των παραπάνω νομοθετημάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συνθέτουν το νομικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται σήμερα η λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.

Με βάση τα παραπάνω, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗ 2022). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.022,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ 100 ΚΑΙ 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ KAI ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2023 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΡΙΜ. 1041/30-05-2023 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


Επικοινωνήστε μαζί μας